Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na obchodné, kancelárske účely alebo poskytovanie služieb

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na obchodné, kancelárske účely alebo poskytovanie služieb

PODPORTE, PROSÍM,
REGISTER CHRÁNENÝCH DIELNÍ O.Z.,
ĎAKUJEME.

Navštívte našu stránku na Facebooku

1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov v budove Mestského úradu súp.č. 1, na ulici Námestie slobody č. 1 v Novej Bani, prízemie. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3853. Predmet nájmu konkrétne:
Nebytový priestor o výmere 22,70 m2
Doba nájmu : neurčitá s trojmesačnou výpovednou lehotou
2. Minimálna výška nájomného za prenájom nebytových priestorov je stanovená na 116,30 eur/m2/rok a je uvedená spolu s nákladmi za teplo – s vykurovaním priestoru. Služby spojené s uží

Najmite si umelú inteligenciu...

Deeply

Viac si prečítate TU:

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na obchodné, kancelárske účely alebo poskytovanie služieb