Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa na rok 2024

Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa na rok 2024

Mesto Nová Baňa oznamuje všetkým právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta, že Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa na rok 2024 je možné podať do 30. septembra 2023 na Mestský úrad Nová Baňa.
Žiadosti je potrebné podať v súlade s požiadavkami, ktoré určuje VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27. 04. 2022 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa. Súčasťou žiadosti sú povinné prílohy, ktoré je potre…

Viac si prečítate TU:

Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa na rok 2024