Monitorovanie PHRSR

Monitorovanie PHRSR

Mesto Žarnovica v roku 2021 v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela spracovalo strategický dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2021-2027“, ktorý je dostupný na webstránke mesta.Dokument hovorí o výzvach a plánoch rozvoja mesta v predmetnom období. Aby bolo možné priebežne vyhodnocovať napĺňanie stanovených indikátorov, je potrebné monitorovať hodnoty dosiahnuté v uplynulom období. Cieľom monitorovania a hodnotenia napĺňania PHRSR je zabezpečiť plynulé napĺňanie stanovených cieľov v jednotlivých prioritách. Výstupom z monitorovania sú monitorovacie správy, ktoré budú predkladané mestskému zastupiteľstvu a komisiám MsZ, ktoré sú kompetentnými orgánmi správy oponovať, hodnotiť a prijímať na základe nich ďalšie rozhodnutia. Vzhľadom k tomu, že niektoré indikátory monitorujú aj dianie v podnikateľskom sektore v meste, by sme týmto chceli poprosiť podnikateľské subjekty pôsobiace na území mesta, o zaslanie nasledovných údajov na adresu pavel.hudec@zarnovica v termíne do 29.9. 2023. (prosíme o vyplnenie časti tabuľky vyznačenej farebne).Vami zaslané hodnoty budú anonymizované, nakoľko pre potrebu vyhodnotenia je potrebná len celková hodnota za všetky firmy na území mesta.Za poskytnutie informácií vopred ďakujeme.  Indikátor 2021 2022 Vysvetlenie Finančný objem investovaný podnikmi do nových technológií € € koľko finančných prostriedkov Vaša spoločnosť investovala v predmetnom roku do nových technológií – hodnota môže byť približná a zaokrúhlená Finančný objem investovaný podnikmi do obnovy technológií € € koľko finančných prostriedkov Vaša spoločnosť investovala v predmetnom roku do obnovy Vašich technológií – hodnota môže byť približná a zaokrúhlená.  

Pridajte sa k nám na Facebook! Pridajte sa k nám na Facebook!

Viac si prečítate TU:

Monitorovanie PHRSR

Zdieľaj