Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva 15. mája 2024

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva 15. mája 2024

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň
15. mája 2024 (t.j. v stredu) o 13.00 hod. 
do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom:
O t v o r e n i e
Informačný blok vedenia mesta
Správa o kontrole stavu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 02.05.2024
Správa o výsledku kontroly poskytnutých dotácií za rok 2023
Participatívny rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2024 – použitie prostriedkov
Postúpenie práv a povinností investora stavby/stavebníka „Archeologick…

Viac si prečítate TU:

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva 15. mája 2024