Starostlivosť o pozemky

Starostlivosť o pozemky

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy v súlade s § 3 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (ďalej len „zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy“)v y z ý v avšetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susednépozemky. Zaburinenie pozemkov ohrozuje ekologickú stabilitu územia, následne poškodzuje a degraduje poľnohospodársku pôdu a sťažuje jej obhospodarovanie. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor bude plnenie tejto povinnosti počas vegetačného obdobia dôsledne kontrolovať a v prípade zistenia zaburinenia poľnohospodárskeho pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho pozemku môže uložiť pokutu fyzickej osobe v zmysle § 25 zákona č. 220/2004 Z.z. do výšky 330 €, právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi v zmysle § 26 zákona č. 220/2004 Z.z. do výšky 33 200 €. MsÚ – OVIŽP

Pridajte sa k nám na Facebook! Pridajte sa k nám na Facebook!

Viac si prečítate TU:

Starostlivosť o pozemky

Zdieľaj