Zápis detí do MŠ na školský rok 2024/25

Zápis detí do MŠ na školský rok 2024/25

Zákonný zástupca môže podat‘ žiadost‘:
-osobne na jednotlivých pracoviskách v hore uvedených dňoch a určených hodinách,-poštou, na adresu: Materská škola Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa,
– e-mailom, naskenovaním tlačiva a zaslaním na msvstup@nbsiet.sk
– podľa§ 59 ods. 6 školského zákona môže zákonný zástupca materskej škole doručiť žiadosť aj prostredníctvom
elektronického podania do elektronickej schránky materskej školy,
-vhodiť do poštovej schránky materskej školy a elokovaných tried. Písomná žiadosť musí byt‘ riadne vyplnená,
podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami, potvrd…

Viac si prečítate TU:

Zápis detí do MŠ na školský rok 2024/25