Zápis do materskej školy

Zápis do materskej školy

Zápis do materskej školy –  oznámenie o prijímaní žiadostí rodičov (zákonných zástupcov) do materskej školy v meste Žarnovica na školský rok 2024/2025 Prijímanie žiadostí rodičov (zákonných zástupcov) o prijatie detí do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica sa uskutoční v dňoch06.05. – 07.05. 2024v čase od 8:00 hod. do 14:30 hod.v priestoroch MŠ na Ul. A. Sládkoviča 1130 v Žarnovici(platí aj pre rodičov, ktorí chcú zapísať dieťa do elokovaných tried na Ul. P. Jilemnického 660/2).Zákonný zástupca môže podať žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie do MŠ:   Poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy E-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailuRodič môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom: Elektronického podania doručeného do materskej školy Elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisomTlačivo Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie spolu s prílohami nájdete v sekcii  Dieťa a rodič-Prijímanie detí do MŠ  Podľa § 144a školského zákona účinného od 1.januára 2022 sa na žiadosti o prijatie vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.  Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia predložia riaditeľovi školy /Príloha č.2/Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje ak: Jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností /túto skutočnosť je možné preukázať napríklad kópiou rozhodnutia súdu/ Jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných podpísať /túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára/ Vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa /túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením podľa prílohy č.1/  Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v súlade s § 59 Zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole.V priebehu školského roka sa do MŠ prijímajú deti len v prípade, ak je voľná kapacita.Kritériá na prijatie dieťaťa do MŠ na základe Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole.Prednostne sa prijímajú: Deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku do 31. augusta 2024, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. j. deti ktoré dovŕšia 4 roky do 31. augusta príslušného kalendárneho roka Súrodenec dieťaťa, ktoré už materskú školu navštevuje. V prípade zvýšeného záujmu môžu byť prednostne prijaté deti s trvalým pobytom v Žarnovici a deti s trvalým pobytom v prímestských častiach Žarnovická Huta, Lukavica a Revištské Podzámčie Deti mladšie ako tri roky – po dovŕšení dvoch rokov k 31. 08. 2024 môžu byť prijaté len do výšky kapacitných možností materskej školy. Podmienkou prijatia je ovládanie základných sebaobslužných návykov (bez plienok, samostatné jedenie).Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka 2024/2025 vydá riaditeľka MŠ zákonnému zástupcovi dieťaťa najneskôr  do 30. júna 2024.

Viac si prečítate TU:

Zápis do materskej školy