Jesenné upratovanie

Jesenné upratovanie

Zber objemného odpadu a konárov z orezávania stromov a kríkov Mesto Žarnovica v spolupráci s Mestským podnikom  služieb  Žarnovica, s.r.o. organizuje      pre občanov mesta a mestských častí zber objemného odpadu a biologicky rozložiteľného zeleného odpadu (konárov zo stromov a kríkov) pod názvom „JESENNÉ UPRATOVANIE“.   Jesenné upratovanie v individuálnej bytovej výstavbe(rodinné domy) V mestských častiach – Žarnovická Huta,   Lukavica  a  Revištské Podzámčie  bude  zber objemného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu – konárov z orezávania stromov a kríkovv dňoch 12.10. – 14.10.2023štvrtok – sobota V meste Žarnovica bude zber objemného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu – konárov z orezávania stromov a kríkov v dňoch 19.10. – 21.10.2023štvrtok – sobota Objemný odpad a konáre z orezávania stromov je potrebné uložiť pred brány rodinných domov na miesto pri zberných nádobách na komunálny odpad. V posledný deň jesenného  upratovania  (v sobotu)  je potrebné  uložiť objemný odpad  a konáre z orezávania stromov a kríkov pred brány svojich rodinných domov najneskôr                       do 15.00 hod.!  Občania mesta a mestských častí bývajúci na nedostupných miestach uložia objemný odpad a konáre z orezávania stromov a kríkov na miesta k 1100 l zberným nádobám, do ktorých odovzdávajú zmesový komunálny odpad. Medzi objemný odpad, ktorý sa  bude  zbierať  patrí :  postele,  skrine,  sedačky,  matrace, koberce, parkety a pod., ako aj sanita (napr. umývadlo, vaňa, WC, keramika a iné). Ide o odpad, ktorý sa štandardne z dôvodu jeho veľkého rozmeru nevmestí do zberných nádob na zmesový komunálny odpad.Konáre z orezávania stromov a kríkov zo záhrad rodinných domov je potrebné na odvoz upraviť tak, aby sa čo najviac zjednodušila manipulácia s nimi. Konáre je potrebné postrihať na menšie kusy a zviazať do zväzkov alebo uložiť  na kôpky.Nepatrí sem tráva, lístie, burina zo záhrad v akejkoľvek forme! Upozorňujeme obyvateľov, že je zakázané pred brány rodinnýchdomov ukladať drobný stavebný odpad, pneumatiky, elektroodpad, triedený odpad (papier, kartóny z krabíc, plasty, sklo, kovy, tetrapaky) a nebezpečný odpad – tento   nebude odvezený !!! Drobný stavený odpad  sa  v zmysle zákona  o odpadoch a VZN mesta je možné odovzdať na Zbernom dvore Mestského podniku služieb Žarnovica, s.r.o., ul. Partizánska 84, Žarnovica za poplatok podľa VZN o miestnom poplatku.  Elektroodpad  možno bezplatne odovzdať tiež na zbernom dvore  Mestského podniku služieb Žarnovica s.r.o.  po celý rok.  Pneumatiky možno odovzdať do autorizovaných pneuservisov.Jesenné upratovaniev komplexnej bytovej výstavbe – na sídlisku Zber objemného odpadu na sídlisku bude v dňoch 19.10. – 21.10.2023štvrtok – piatokv čase od 09.00 hod. do 18.00 hod.v sobotu v čase od 09.00 hod. do 15.00 hod.  Objemný  odpad  budú   obyvatelia   bytových   domov   ukladať    do   veľkokapacitných kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené na piatich stanovištiach po dva kontajnery: 1. ul. Fraňa Kráľa – križovatka pri Základnej škole Fraňa Kráľa2. ul. Fraňa Kráľa – križovatka pri verejnom detskom ihrisku3. Kľakovská – miesto medzi bytovkami súp. č. 882 a súp. č. 8814. Kľakovská – priestranstvo pri bytovom dome súp. č. 8765. Mierová – priestranstvo pri bytovom dome súp. č. 828 (pri vjazde ku garážam) Kontajnery budú vždy na noc odvezené zo zberných stanovíšť. Zakazuje sa ukladať objemný odpad   na   zberné   stanovištia   mimo   veľkokapacitných   kontajnerov   a na   iné   verejné priestranstvá  v  sídliskovej časti mesta. Ten, kto takto neoprávnene umiestni objemný odpad    v zmysle zákona o odpadoch a VZN mesta sa dopúšťa priestupku. Zberné stanovištia budú počas „Jesenného upratovania“monitorované zamestnancami Mestského podniku služiebŽarnovica, s.r.o., hliadkami Mestskej polícieako aj kamerovým systémom! Medzi objemný odpad, ktorý sa  bude zbierať patrí :   postele,  skrine,  sedačky,   matrace, koberce, parkety a pod., ako aj sanita (napr. umývadlo, vaňa, WC, keramika a iné). Ide o odpad, ktorý sa štandardne z dôvodu jeho veľkého rozmeru nezmestí do zberných nádob na zmesový komunálny odpad.Konáre z kríkov a stromov obyvatelia sídliska majúci záhradky za bytovými domami, môžu ukladať ku veľkokapacitným kontajnerom. Mimo plánovaných zberov je zakázané vytvárať kôpky zo zeleného odpadu voľne na verejnom priestranstve.  Upozorňujeme obyvateľov, že je zakázané do veľkokapacitnýchkontajnerov ukladať drobný stavebný odpad, pneumatiky,elektroodpad, triedený odpad (papier, kartóny z krabíc, plasty, sklo, kovy, tetrapaky), nebezpečný odpad –  tento nebude odvezený !!! Drobný stavený odpad sa v zmysle zákona o odpadoch  a  VZN mesta  je  možné  odovzdať na Zbernom dvore Mestského podniku služieb Žarnovica, s.r.o.,  ul.  Partizánska 84, Žarnovica za poplatok podľa VZN o miestnom poplatku. Elektroodpad možno   bezplatne  odovzdať  tiež na zbernom  dvore  Mestského  podniku služieb Žarnovica s.r.o.  po  celý rok. Pneumatiky možno odovzdať do autorizovaných pneuservisov.                                                                   MsÚ Žarnovica, oddelenie výstavby, investícií a ŽP

Pridajte sa k nám na Facebook! Pridajte sa k nám na Facebook!

Viac si prečítate TU:

Jesenné upratovanie

Zdieľaj