Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva 25. októbra 2023

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva 25. októbra 2023

PODPORTE, PROSÍM,
REGISTER CHRÁNENÝCH DIELNÍ O.Z.,
ĎAKUJEME.

Navštívte našu stránku na Facebooku

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň
25. októbra 2023 (t.j. v stredu) o 13.00 hod. 
do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom:
O t v o r e n i e
Informačný blok vedenia mesta
Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole činnosti Mestskej knižnice v roku 2022
Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti
5. zmena rozpočtu
Konsolidovaná výročná spr…

Najmite si umelú inteligenciu...

Deeply

Viac si prečítate TU:

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva 25. októbra 2023