Protipožiarna bezpečnosť vo vykurovacom období

Protipožiarna bezpečnosť vo vykurovacom období

PODPORTE, PROSÍM,
REGISTER CHRÁNENÝCH DIELNÍ O.Z.,
ĎAKUJEME.

Navštívte našu stránku na Facebooku

Príchod jesene je v našom zemepisnom pásme spojený s príchodom chladného počasia a začiatkom  vykurovacej sezóny. To znamená aj vyšší výskyt požiarov, a to najmä v rodinných domoch vo vlastníctve fyzických osôb, ktoré majú  samostatné vykurovanie, predovšetkým  na tuhé palivo ako je drevo, uhlie, ale aj na plynné palivo. Hlavnou príčinou je zanedbanie celkového stavu vykurovacích telies a komínov, ich kontroly a údržby. A preto nikdy nepodceňujte stav Vášho komína  a spotrebiča, pretože určite nikto z Vás nechce znášať škody spôsobené požiarom na vlastnom majetku, ktorým sa navyše dalo predísť!!Zasielame Vám informácie o štatistike požiarovosti v rámci Okresného riaditeľstva HaZZ Žiar nad Hronom (okresy Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica). V kalendárnom roku 2022 vzniklo na území Okresného riaditeľstva HaZZ Žiar nad Hronom celkovo 199 požiarov so škodou 469 940 €. V okresoch Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica bolo  počas vykurovacej sezóny v kalendárnom roku 2022 zaznamenaných spolu 16 požiarov. Tieto požiare sa priamo týkali nedostatkov vo vykurovacích telesách, ako  používaniu opotrebovaných dymovodov a komínov, vyhoreniu sadzí a pod. Celková škoda bola 35 100 €, pričom najvyššie škody boli v okrese Banská Štiavnica. Pri prevádzke  palivových spotrebičov a používaní komínov a dymovodov je potrebné dodržiavať ustanovenia  všeobecne záväzného  právneho  predpisu – Vyhlášky  MV SR č. 401/2007 Z.z., o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.Pred začiatkom zimného vykurovacieho obdobia by sme chceli občanov upozorniť na hlavné zásady, ktoré je potrebné dodržiavať pri prevádzke vykurovacích spotrebičov, a to: zabezpečiť inštaláciu palivových spotrebičov spôsobom určeným výrobcom v dokumentácii k spotrebiču (v ich okolí umiestniť nehorľavú podlahu alebo podložky…) dodržovať bezpečné vzdialenosti od vykurovacích telies a dymovodov podľa pokynov výrobcu (pre tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom!) zabezpečiť odborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať lenkominár alebo revízny technik komínov!) zabezpečiť vysýpanie popolaz vykurovacích telies zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob! zabezpečiť neprekurovanie vykurovacích telies spotrebiče umiestňovať len na nehorľavú podlahu, pričom presah nehorľavej podlahy alebo podložky musí byť minimálne 300mm pred spotrebičom a 100mm po bokoch spotrebiča na tuhé palivo neskladovať horľavé materiály v blízkosti vykurovacích telies   udržiavať poriadok na povalách v blízkosti komínov a v a v priestoroch, kde je umiestnený kotol zabezpečiť používanie vykurovacích telies len v dobrom technickom stave zabezpečiť pravidelnú kontrolu a čistenie komína osobou odborne spôsobilou na tieto úkony!!! Fyzické osoby sú povinné podľa § 14 ods.1 písm. h) zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:  „ …zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou ( kominár)…“  a písm. i)  „…dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť  pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov…“. Osoby, ktoré takto nekonajú sa dopúšťajú priestupku na úseku ochrany pred požiarmi! Za uvedené porušenie môže byť fyzická osoba sankcionovaná do výšky 331 € !   Čistenie a kontrola komína Čistenie a kontrola komínov sa zabezpečuje v lehotách a spôsobom, ktorý ustanovuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol, podľa výkonu jednotlivých typov spotrebičov, a to: ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonomdo 50 kW,  raz  za: 4 mesiace – spotrebičena tuhé alebo kvapalné palivá, 6 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky, 12 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou, ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonomnad 50 kW, raz za: 2 mesiace – spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá, 6 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá, v občasne užívaných stavbách raz za 2 rokyNa vykonávanie prác spojených s čistením, kontrolou a preskúšaním komína musí mať ten, kto ich vykonáva, vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia. Nedostatky, zistené pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu, sa uvedú v potvrdení alebo zápisom do denníka čistenia a kontroly. Ak sú zistené nedostatky závažného charakteru z pohľadu protipožiarnej bezpečnosti, komín alebo dymovod sa až do odstránenia nedostatku nemôže používať. Odborné preskúšanie komína pred pripojením spotrebiča na komín musí vykonať odborne spôsobilá osoba. Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly vydáva ten kto čistenie a kontrolu vykonal, pri preskúšaní komína a dymovodu to vydáva odborne spôsobilá osoba.Samostatnou kapitolou je vypaľovanie komínov, ktoré sa môže vykonávať iba vo výnimočných prípadoch, ak nemožno odstrániť usadeniny spalín iným spôsobom. Komíny môže vypaľovať iba osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť, s pomocou najmenej jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína sa musí oznámiť obci!Vážení spoluobčania, dúfame že naše dobre mienené rady budú dobrým základom pre dôkladnú prípravu na nastávajúce  vykurovacie obdobie a prežijete pokojné  zimné obdobie bez požiarov  v  teple Vášho  domova.

Najmite si umelú inteligenciu...

Deeply

Viac si prečítate TU:

Protipožiarna bezpečnosť vo vykurovacom období