Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

PODPORTE, PROSÍM,
REGISTER CHRÁNENÝCH DIELNÍ O.Z.,
ĎAKUJEME.

Navštívte našu stránku na Facebooku

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom upozorňuje na skutočnosť, že každoročne s príchodom veľmi teplých letných dní vznikajú veľmi priaznivé podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. V prílohe si môžete prečítať podrobnejšie informácie ako predchádzať požiarom.—————————————Príchodom teplých, slnečných dní sa zvyšuje pracovná aktivita pri zbere a skladovaní krmu, sušení sena a neskoršie aj pri žatevných prácach. Je mnoho dôkazov, že zber úrody je spojený aj so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, čo sa odráža aj na zvýšenompočte požiarov v tomto období. Najčastejšie príčiny požiarov vznikajú najmä :- pri neopatrnom fajčení a pri nesprávnej manipulácii s otvoreným ohňom, horľavýmikvapalinami a pod.,- od poškodenej žatevnej techniky a trenia slamy natočenej na rotujúcich častiach zberacejtechniky,- od závad elektrickej inštalácie strojných zariadení,- časté požiare spôsobujú tiež deti bez dozoru pri hre so zápalkami a mnoho ďalších príčinpoznačených ľudským faktorom (napr. ľahostajnosťou a neopatrnosťou pri zbere úrodyalebo vypaľovaním suchých trávnatých porastov).Štatistika požiarovosti:V roku 2022 vzniklo na území okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica u fyzických osôb spolu 35 požiarov. Pri týchto požiaroch našťastie neboli zranené ani usmrtené osoby. Z celkového počtu požiarov, ktoré vznikli u právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľoch vznikol len jeden v odvetví poľnohospodárstva na pracovnom stroji. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom chce z dôvodu predchádzania prípadov požiaru informovať najmä fyzické osoby ohľadne ich povinností vyplývajúcich z § 14 zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi, z ktorého vyplýva aj zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov a zakladanie ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.Okresné riaditeľstvo Vám ponúka niekoľko odborných rád ako predchádzať vzniku požiarom pri činnostiach spojených so zberom a skladovaním úrody a žatevných prácach:- dbajte, aby na miestach stohovania alebo skladovania sena a slamy bola vždy zabezpečená potrebná zásoba vody a iných vecných prostriedkov na uhasenie vzniknutého požiaru (množstvo vody má byť najmenej 500 l)- zabezpečujte dodržiavanie zákazu fajčenia- dbajte na údržbu žatevnej techniky, ako aj techniky pri spracúvaní a skladovaní úrody a to v súlade s pokynmi výrobcu- dbajte na umiestňovanie stohov a pokoseného obilia pri železničných tratiach do vzdialenosti najmenej 30 m od krajnej koľaje, medzi koľajami a slamou alebo uloženým obilím vytvoriť ochranný pás široký najmenej 10 m vo vzdialenosti najmenej 20 m odkrajnej koľaje- nedovoľte deťom hrať sa v blízkosti stohov obilia či slamy a hrania sa so zápalkami u detí- dbajte na trvalé sledovanie neprimeraného zahrievania najmä voľne skladovaného sena (pokiaľ nie je uskladnené v balíkoch), aby vplyvom jeho biologickej teploty nedošlo ku samovznieteniu sena. Ak zistíte takýto stav, treba seno ihneď rozhádzať a na voľnompriestranstve dosušiť.- ak vznikne požiar, snažte sa ho v zárodku uhasiť dostupnými prostriedkami (napr. voda, hasiaci prístroj a pod.). Ak to nie je vo vašich silách, okamžite privolajte hasičskú jednotku!. OCHRANA ÚRODY PRED POŽIARMIVzniknutý alebo spozorovaný požiar oznamujte na linku tiesňového volania – Hasičský a záchranný zbor tel. č. 150, prípadne 112.V prípade problémov sa obracajte na obecný úrad, prípadne na Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom č.t. 045/678 05 05.V záujme nás všetkých chráňme úrodu pred požiarmi a dbajme na to, aby sme úrodu neohrozovali svojim nesprávnym konaním. Usilujte sa pri týchto prácach poznať požiarne nebezpečenstvo a odstrániť v zárodku jeho príčiny!

Najmite si umelú inteligenciu...

Deeply

Viac si prečítate TU:

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov