Mestské zastupiteľstvo 28.6.2023

Mestské zastupiteľstvo 28.6.2023

PODPORTE, PROSÍM,
REGISTER CHRÁNENÝCH DIELNÍ O.Z.,
ĎAKUJEME.

Navštívte našu stránku na Facebooku

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň
28. júna 2023 (t.j. v stredu) o 13.00 hod.
do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom:
Otvorenie
• Informačný blok vedenia mesta
1. Správa o kontrole stavu plnenia uznesení MsZ mesta Nová Baňa k 20.06.2023
2. Správa o výsledku kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na ll.polrok 2023
4. Použitie prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky
5. 3. zmena …

Najmite si umelú inteligenciu...

Deeply

Viac si prečítate TU:

Mestské zastupiteľstvo 28.6.2023