ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ZELENÉHO ODPADU (KONÁRE, TRÁVA A LÍSTIE)

ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ZELENÉHO ODPADU
(KONÁRE, TRÁVA A LÍSTIE)

Mesto Žarnovica oznamuje občanom mesta, že od 1. augusta 2023 budú môcť občania s trvalým pobytom v meste Žarnovica odovzdávať zelený odpad zo svojich záhrad  – konáre z orezávania a strihania stromov a kríkov, trávu a lístie           na Zbernom dvore Mestského podniku služieb Žarnovica, s.r.o. Partizánska 1043/84, Žarnovicaa to každú stredu v čase od 06.00 hod. do 16.30 hod..  Na zberný dvor je potrebné priniesť upravené konáre         na manipulačnú dĺžku 1,5 až 2 m a zviazané,                                     trávu a lístie vo vreciach! Zároveň oznamujeme občanom mesta, že na Zberný dvor bude možné  od 1. augusta 2023, počas pracovných dní, odovzdať  aj odpad z domácností s obsahom nebezpečných látok – tzv. nebezpečný odpad (napr. zvyšky farieb, odpadové oleje, elektroodpad a pod.)                                                                                                                                          MsÚ – OVIŽP

Viac si prečítate TU:

ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ZELENÉHO ODPADU
(KONÁRE, TRÁVA A LÍSTIE)