ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ

Mesto Žarnovica v spolupráci s Mestským podnikom služieb Žarnovica s.r.o. vyhlasuje:ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍv našom meste dňa 30. septembra 2023 POZOR ZMENA !!! LEN JEDNO ZBERNÉ MIESTO : Zberný dvor Mestského podniku služieb Žarnovica, s.r.o.Partizánska ulica 1043/84, Žarnovica v čase od 07.00 hod. do 12.00 hod.. VŠETKY ZBERNÉ STANOVIŠTIA V MESTE ŽARNOVICA  SA RUŠIA!!! Upozorňujeme občanov na zákaz ukladať nebezpečný odpad na inom mieste ako na mieste určenom, ktorým je len zberný dvor!!Na zbernom dvore možno odovzdať nasledovné druhy nebezpečného odpadu: – batérie a akumulátory, malé baterky tužkové,- opotrebované oleje, olejové filtre a tuky,- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,- zvyšky farieb, obaly z farieb silno znečistené,- vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné látky,- olejom znečistené textílie, tonery,- kyseliny, rozpúšťadlá. Tekuté zložky nebezpečného odpadu (odpadové oleje, staré farby a pod.) je potrebné odovzdávať v dobre uzatvorenom obale! INÝ DRUH ODPADU NA ZBERNOM DVORE NEBUDE OD OBČANOV PREVZATÝ!!! Zberné miesta zostávajú len v mestských častiach : – Žarnovická Huta – stanovište pri pohostinstve „PUB U RAKA“- Rev. Podzámčie – I.  stanovište – Horná časť pri reštaurácii „Pod Hradom“                             II. stanovište – Dolná časť na mieste veľkokapacitného kontajnera- Lukavica – stanovište : námestie pri kaplnke Na tieto miesta je potrebné odovzdať nebezpečný odpad najneskôr do 10.00 hod.!                   MsÚ Žarnovica, oddelenie výstavby, investícií a ŽP

Viac si prečítate TU:

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ